64 miljarder kronor. Och många unga stressar så mycket att deras hälsa är i fara. Den vanligaste orsaken till sjukskrivning bland privatanställda tjänstemän är psykisk ohälsa. – Det är alarmerande när unga som befinner sig i början av sitt yrkesliv riskerar att bli sjuka av jobbet. – Det är för många arbetsuppgifter. Nästan 60 procent av de tillfrågade anser inte att deras sjukskrivning skett på grund av arbetsskada. Sjukskrivningar på grund av stress och psykisk ohälsa blir allt vanligare, ... En viktig indikator för ökad risk för längre sjukskrivning är upprepad korttidsfrånvaro. Psykiska diagnoser som depression och ångest kan leda till långtidssjukskrivning – men alltför långvarig sjukskrivning kan också förvärra sjukdomen. Abstract [sv] Bakgrund: Den psykiska ohälsan ökar i samhället och är i dag den vanligaste orsaken till sjukskrivning och längre sjukfrånvaro i Sverige.Vården av patienter med psykisk ohälsa är tidskrävande och behovet av resurser som denna patientgrupp kräver öppnar upp för nya arbetssätt för sjuksköterskan utöver dennes traditionella yrkesgräns. Arbetsgivarna måste ta situationen på allvar, säger Martin Linder, ordförande för Unionen. I princip varannan sjukskrivning beror numera på psykisk ohälsa. Syftet med denna studie var att undersöka hur medarbetare från socialförvaltningen i Luleå kommun upplevde arbetsplatsens påverkan på arbetsåtergången efter sjukskrivning på grund av stressrelaterad psykisk ohälsa. Sick leave with stress-related psychiatric diagnosis is especially common for people working in humane professions, therefore the workplace has a great responsibility. Rapporten visar också ett samband mellan psykisk ohälsa och stressigt arbete.

Ellenor Mittendorfer-Rutz forskar om sambanden mellan psykisk ohälsa och socialförsäkring. Sjukskrivning med stressrelaterad psykisk diagnos är särskilt vanligt för människor som arbetar i människonära yrken, därför har arbetsplatsen ett stort ansvar. Så mycket förlorade Sverige på sjukskrivningar förra året enligt en ny rapport från pensionsbolaget Skandia. Ett mer förebyggande arbete mot psykisk ohälsa skulle kunna frigöra löner till fler än 25 000 sjuksköterskor. Men av de som anser att deras problem orsakats av jobbet är 54 procent sjukskrivna på grund av psykiska problem.

Ökad risk för längre sjukskrivning finns redan efter det 3:e sjukskrivningstillfället under 12 månader.