Publicerad www.socialstyrelsen.se, juni 2018 Varje boende ska erbjudas dygnet-runt-stöd i den egna lägenheten i den omfattning som han eller hon behöver. VÄSTERÅS STAD RIKTLINJER – LSS 1(25) Nämnden för funktionshindrade 2011-09-26 Dnr: 2011/145-NF RIKTLINJER FÖR Ersätter BISTÅNDSBEDÖMNING 2011-02-23 ... påverkar flera livsområden samtidigt t ex boende, fritid, behov av rehabilitering eller habilitering. Daglig verksamhet (LSS) Hem för viss annan heldygnsvård "Korttidsboende" (SoL) Hem för vård eller boende (HVB) (SoL) Hemtjänst (SoL) Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år (LSS) Korttidsvistelse utanför det egna hemmet (LSS) Ledsagarservice (LSS) Personlig assistans (LSS) Stödboende (SoL) Särskild boendeform för äldre (SoL)
Telefontid vardagar Klockan 08.00-16.00. Det innebär en bostad anpassad för personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar t ex med utvecklingsstörning, autism, hjärnskada eller rörelsehinder. Journummer el/vatten/avlopp/gata Patient eller boende med symtom talande för covid-19. Det ska finnas en föreståndare för verksamheten, som ansvarar för det dagliga arbetet och säkerställer att verksamheten bedrivs med god kvalitet och ger god omvårdnad. Det innebär bland annat att ha möjlighet att bo som andra – att ha ett eget hem med allt vad det innebär av trygghet och triv-sel.
Rutiner särskilt boende/kortidsenhet ..... 3 Hygienrutiner patient ... Inom vissa verksamheter t.ex. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Servicebostad Allmänna råd. I förlossningsvården provtas alltid födande förälder som har luftvägssymtom/feber.

LSS är en pluslag till socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. (Personkrets 3). Riktlinjer för utredning, beslut och utförande av insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Diarienummer: VON 2019/0350 Riktlinjen är antagen av vård- och omsorgsnämnden den 15 mars 2017. någon boende bör kunna accepteras men endast under förutsättning att samtliga personer som bor i gruppbostaden tillförsäkras goda levnadsvillkor. Telefon 042 - 33 71 00. Samtliga rekvisit enligt ovanstående skall vara uppfyllda för att rätt till personkretsen skall gälla. ISBN 978-91-7555-465-5 . Det gäller Omslagfoto Susanne Lindholm/Johnér Bildbyrå . demensvården, stöd/gruppboenden inom LSS eller socialpsykiatri kan det av olika skäl vara svårt att isolera en patient på sitt rum/lägenhet. 2.3 Personer som tillhör LSS personkrets Målgruppen utgörs av personer som omfattas av LSS. Gamla Hembageriet boende är ett LSS boende för vuxna med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd med en social problematik som ska få möjligheten att skapa sitt eget hem i form av en egen lägenhet, i en gruppbostad med stöd i vardagen för att … 2 ... påverka flera viktiga livsområden samtidigt som boende, fritid eller behov av habilitering eller rehabilitering. Riktlinjer då boende inte själv klarar sin läkemedelshantering Ansvar Då enskild behöver stöd och hjälp med sin medicinhantering har kommunens legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal from 1 oktober 2015 ansvar för att utföra hälso- och sjukvård i kommunernas LSS- verksamheter (gruppboenden, serviceboenden och dagliga verksamheter). Riktlinjer för handläggning enligt LSS. LSS-insatserna är inte heltäckande för LSS-insatserna är inte heltäckande för alla behov av … Riktlinjer Ut Giltig till och Utfärdat Ann Magnusson Lundkvist 2016-09-01 Uppdaterad och version med 2017-09-01 Diarienr: SN.2016.0710.770 Riktlinje LSS Myndighetsutövning och ... 9.8 Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar enligt 9 § punkt

Personer med behov av inneliggande vård på sjukhus, LSS-boenden eller särskilt boende för äldre även om anledningen till vård är en annan än de symtomen. Antalet boende i en servicebostad bör vara så begränsat att serviceboendet integreras i bostadsområdet och en institutionell boendemiljö undviks. Fax 042 - 34 99 16 Skicka e-post. 2.4 Personer med samsjuklighetsproblematik Målgruppen utgörs av personer som har en samsjuklighetsproblematik och som ingår i två Besökstid vardagar Klockan 08.00-17.00.

Riktlinjen är reviderad och antagen 2018-03-21, 2019-05-15 av vård- och omsorgsnämnden. Boendet kan vara ett gruppboende, en servicebostad eller en annan särskilt anpassad bostad.

hindrade, LSS, ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som lagen omfattar. bibehålla sitt boende och/eller behöver stöd med att utföra aktiviteter på viktiga livsområden. Ett LSS-boende är en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Ärendebeskrivning En ny rättspraxis råder avseende bedömning av insatsen personlig assistans. Artikelnummer 2018-6-12 . Riktlinjer för insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Förslag till beslut Nämnden för personer med funktionsnedsättning godkänner förslaget till ny riktlinje.