Samverkan mellan kommun, skola, rektor och skolpersonal behöver utvecklas. Vid hög frånvaro – anmälan till socialtjänsten?
Svar: Hej Malin, och tack för din fråga.
Ja, jag håller med om att det verkligen kan vara knepigt. Åtgärdsprogram för elev med hög frånvaro upphävdes eftersom utredningen var bristfällig, även om flera aktörer är inblandade är det alltid rektorn som ansvarar för att det görs en pedagogisk bedömning av elevens behov av stöd i skolsituationen . Anpassad studiegång - Förkortad skolvecka Vilka bestämmelser gäller för förskoleklassen? Åtgärdsprogram vid problematisk frånvaro Korta intensivinsatser – Särskilt stöd eller extra anpassningar Är lästräningen extra anpassning eller särskilt stöd? ken elevhälsan, elev eller vårdnadshavare alltid är delaktiga i framtagande av åtgärdsprogram. ÖVERKLAGADE BESLUT. Ska logoped-/talpedagog insats skrivas in i åtgärdsprogram Ska diagnos stå med i åtgärdsprogram? Därutöver har dokument så som kartläggningar, utredningar och åtgärdsprogram analyserats. Beslut 2017-01-19 dnr 2016:591. Kommunerna behöver stödja skolorna i arbetet med elevers frånvaro. Det finns ingen bestämmelse i skollagen som reglerar kravet på att skolan ska göra en orosanmälan till socialtjänsten om en elev har hög skolfrånvaro. De behöver också ta en mer ak- tiv roll för att skapa fungerande samverkan mellan skola och andra verksamheter, utifrån barnets bästa. Jag undrar hur vi bäst dokumenterar arbetet kring elever som är så kallade hemmasittare? Utredning vid hög frånvaro Fråga: Hej! Åtgärdsprogram vid skolår Resultat. Det är svårt att utreda en elev som aldrig är på plats för att sedan skriva ett åtgärdsprogram, samtidigt som ett åtgärdsprogram måste till. Beslut den 15 augusti och den 14 september 2016 om åtgärdsprogram. Granskningen visar tillsammans med Skolinspektionens nationella kartläggning av ogiltig frånvaro, att skolor och kommuner behöver utveckla arbetet med att hantera och komma tillrätta med skolfrånvaro.